{{translate(selectedTestSet, 'test.name')}} - {{translate(selectedTest, 'test.name')}}

Hãy chọn một đề trong {{translate(selectedTestSet, 'test.name')}}

Chọn một phần để bắt đầu làm

{{translate(selectedTestSet, 'test.name')}} - {{translate(selectedTest, 'test.name')}}

Dạng đề: {{selectedTest.trytest === 2 ? 'Tự luận': 'Trắc nghiệm'}}

Số lượng câu hỏi: {{selectedTest.quantity}}

Thời gian làm bài: {{selectedTest.time}} phút

Lưu ý: Đề tự luận học sinh chỉ được xem đề và đáp án, phần mềm không chấm bài làm của học sinh

{{translate(selectedTestSet, 'test.name')}} - {{translate(selectedTest, 'test.name')}}

Số lượng câu hỏi: {{selectedTest.quantity}}

Thời gian làm bài: {{total_time}} phút

{{remaining.minutes || 45}}:{{remaining.seconds || 0}}
Câu: {{$index + 1}}
Bạn đã trả lời đúng
Bạn đã trả lời sai
Xem lí giải
Báo lỗi