{{translate(category, 'category.name')}}

{{translate(selectedTest, 'test.name')}}

Dạng đề: {{selectedTest.trytest === 2 ? 'Tự luận': 'Trắc nghiệm'}}

Số lượng câu hỏi: {{selectedTest.quantity || 24}}

Thời gian làm bài: {{selectedTest.time || 45}} phút

{{translate(selectedTest, 'test.name')}}

Dạng đề: {{selectedTest.trytest === 2 ? 'Tự luận': 'Trắc nghiệm'}}

Số lượng câu hỏi: {{selectedTest.quantity || 24}}

Thời gian làm bài: {{selectedTest.time || 45}} phút

{{remaining.minutes}}:{{remaining.seconds}}
Câu: {{$index + 1}}
Bạn đã làm đúng câu này
Bạn đã làm sai câu này
Xem lí giải
Báo lỗi